FAQs Complain Problems

समाचार

कुन कुन अवस्थामा दोहोरो भट्ट लिन पाईदैन ?

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त संघसंस्था, कम्पनीबाट तलब, भत्ता, पेन्सन वा यस्तै अन्य नाममा मासिक रुपमा प्राप्त गर्नेहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाईदैन ।