FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय: २०७८ फाल्गुन २४

२०७८/०७९ 04/05/2022 - 15:39 PDF icon 78 falgun 24.pdf

कार्यपालिका निर्णय: २०७८ पौष २९

२०७८/०७९ 04/05/2022 - 15:38 PDF icon 78 paus 29.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७८-मंसिर-२४

२०७८/०७९ 03/29/2022 - 14:10 PDF icon 2078 mangsir 24 (1).pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७८-६-२२

२०७८/०७९ 03/29/2022 - 14:07 PDF icon 78 asoj 22.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७८-५१३

२०७८/०७९ 03/29/2022 - 13:56 PDF icon 2078 05 13.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७८-१-६

७७/७८ 06/30/2021 - 09:20 PDF icon 2078-1-6.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-११-५

७७/७८ 06/30/2021 - 09:19 PDF icon 11-5.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-१०-१८

७७/७८ 06/30/2021 - 09:18 PDF icon 10-18.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-९-६

७७/७८ 06/30/2021 - 09:17 PDF icon 9-6.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-७-१९

७७/७८ 06/30/2021 - 09:17 PDF icon 7-19.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-७-२

७७/७८ 06/30/2021 - 09:16 PDF icon 7-2.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-३-२३

७७/७८ 06/30/2021 - 09:12 PDF icon 3-23.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-३-१९

७७/७८ 06/30/2021 - 09:11 PDF icon 3-19.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-३-९

७७/७८ 06/30/2021 - 09:10 PDF icon 3-9.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-२-३२

७७/७८ 06/30/2021 - 09:10 PDF icon 2-32.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-२-३२

७७/७८ 06/30/2021 - 09:09 PDF icon 2-32.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७७-१-१६

७७/७८ 06/30/2021 - 09:07 PDF icon 1-16.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-१२-१८

७६/७७ 06/30/2021 - 09:04 PDF icon 12-18.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-१२-११

७६/७७ 06/30/2021 - 09:03 PDF icon 12-11.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-११-१२

७६/७७ 06/30/2021 - 09:02 PDF icon 11-12.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-९-२९

७६/७७ 06/30/2021 - 09:01 PDF icon 9-29.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-९-४

७६/७७ 06/30/2021 - 08:59 PDF icon 9-4.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-६-१६

७६/७७ 06/30/2021 - 08:58 PDF icon 6-16.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-६-३

७६/७७ 06/30/2021 - 08:56 PDF icon 6-3.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-५-३

७६/७७ 06/30/2021 - 08:56 PDF icon 5-3.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-३-८

७६/७७ 06/30/2021 - 08:55 PDF icon 3-8.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-२-१४

७६/७७ 06/30/2021 - 08:54 PDF icon 2-14.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-१-३०

७६/७७ 06/30/2021 - 08:54 PDF icon 1-30.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७६-१-३०

७६/७७ 06/30/2021 - 08:54 PDF icon 1-30.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-१२-८

७५/७६ 06/30/2021 - 08:44 PDF icon 12-8.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-१०-२५

७५/७६ 06/30/2021 - 08:31 PDF icon 10-25.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-१०-३

७५/७६ 06/30/2021 - 08:31 PDF icon 10-3.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-८-६

७५/७६ 06/30/2021 - 08:30 PDF icon 8-6.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-५-२४

७५/७६ 06/30/2021 - 08:29 PDF icon 5-24.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-५-१

७५/७६ 06/30/2021 - 08:28 PDF icon 5-1.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-४-१४

७५/७६ 06/30/2021 - 08:27 PDF icon 4-14.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-४-६

७५/७६ 06/30/2021 - 08:24 PDF icon 4-6.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-२-१७

७५/७६ 06/30/2021 - 08:18 PDF icon 2-17.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-१-३०

७५/७६ 06/30/2021 - 08:15 PDF icon 1-30.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७५-१-१४

७५/७६ 06/30/2021 - 08:14 PDF icon 1-14.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-२-५

७४/७५ 06/29/2021 - 08:50 PDF icon 2074-2-5.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-१२-१४

७४/७५ 06/29/2021 - 08:49 PDF icon 12-14.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-११-१४

७४/७५ 06/29/2021 - 08:48 PDF icon 11-14.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-१०-१७

७४/७५ 06/29/2021 - 08:47 PDF icon 10-17.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-९-७

७४/७५ 06/29/2021 - 08:46 PDF icon 9-7.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-७-२८

७४/७५ 06/29/2021 - 08:45 PDF icon 7-28.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-७-२२

७४/७५ 06/29/2021 - 08:44 PDF icon 7-22.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-६-२८

७४/७५ 06/29/2021 - 08:43 PDF icon 6-28.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-६-२८

७४/७५ 06/29/2021 - 08:43 PDF icon 6-28.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-६-८

७४/७५ 06/29/2021 - 08:42 PDF icon 6-8.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-५-१६

७४/७५ 06/29/2021 - 08:41 PDF icon 5-16.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-५-२

७४/७५ 06/29/2021 - 08:41 PDF icon 5-2.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-४-१५

७४/७५ 06/29/2021 - 08:37 PDF icon 4-15.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-३-२९

७४/७५ 06/29/2021 - 08:35 PDF icon 3-29.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-३-१८

७४/७५ 06/29/2021 - 08:34 PDF icon 3-18.pdf

कार्यापालिका बैठकको निर्णय-२०७४-३-८

७४/७५ 06/29/2021 - 08:32 PDF icon 3-8.pdf

कार्यपालिका निर्णय: २०७४-२-१६

७४/७५ 06/29/2021 - 08:25 PDF icon 2-16.pdf

कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७५/७६ 04/03/2019 - 14:07 PDF icon CCF04032019 (1).pdf